پرسش و پاسخ مذهبی


امامت در مذهب شیعه و تفاوت آن با امامت اهل سنت

امامت در مذهب شیعه و تفاوت آن با امامت اهل سنت

پرسش: چرا شیعیان امامان خود را جدای از دیگر علما و فقها می دانند و حتی می گویند امامان ما با امامان سنی فرق دارند؟ اگر تنها به واسطه مقام سیادت و انتساب به رسول اکرم(ص) آن ها را متمایز از دیگران قرار می دهند، بایدگفت در دیگر مسایل هیچ امتیازی امامان شیعه بر دیگر امامان ندارند و این احترام بیش از حد شیعه برای امامان شان، نوعی غلو و شرک می باشد!!

پاسخ: چون اهل سنت از شناخت مقام امامت دورند ... 

...
ادامه مطلببرخی اخبار کفرآمیز در کتاب های اهل سنت

برخی اخبار خرافی و کفرآمیز در کتاب های اهل سنت

پرسش: شیعیان همواره عنوان می کنند که در مذهب شیعه هیچ موردی از کفر نمی توان پیدا کرد ولی در کتاب های اخبار و ادعیه آن ها مطالبی وجود دارد که ظاهر آن ها برخلاف این ادعا است و کفر و الحاد شیعه اثنی عشری و این که شیعه بویی از توحید نبرده را می رساند!

پاسخ: برای بررسی هر خبر یا حدیثی نخست باید به سلسله سند .... 

...
ادامه مطلب