پرسش و پاسخ مذهبی


پیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

پیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب، جلال الدین سیوطی در تفسیر درّالمنثور، احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و سبط ابن جوزی در تذکره خواص الامّه ضمن نزول آیه ولایت و نیز در ص14 از ابوذرغفاری و اسماء بنت عمیس(همسر ابوبکر) نقل می نمایند که گفتند روزی نماز ظهر را در مسجد به جای آوردیم و رسول اکرم(ص)حاضر بوده فرد نیازمندی برخاست و درخواست کمک نمود


پیامبر(ص)، علی(ع) را برای وزارت خود از خدا درخواست کرد

ابن مغازلی فقیه شافعی در مناقب، جلال الدین سیوطی در تفسیر درّالمنثور، احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان و سبط ابن جوزی در تذکره خواص الامّه ضمن نزول آیه ولایت و نیز در ص14 از ابوذرغفاری و اسماء بنت عمیس(همسر ابوبکر) نقل می نمایند که گفتند روزی نماز ظهر را در مسجد به جای آوردیم و رسول اکرم(ص)حاضر بوده فرد نیازمندی برخاست و درخواست کمک نمود ولی هیچ کس چیزی به او نداد! علی(ع) در رکوع نماز بود با دست اشاره به انگشت خود نمود سائل انگشتر را از انگشت او بیرون آورد پیامبر(ص) آن قضیه را دید پس سر مبارک به سمت آسمان بلند نمود عرض کرد:اللهم ان اخی موسی سئلک فقال رب اشرح لی صدری و یسرلی امری-الایة الی قوله- و اشرکه فی امری فانزل علیه قرآناً ناطقاً سنشدّ عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلایصلون الیکما(پروردگارا! برادرم موسی از تو درخواست نمود و گفت: خدایا سینه ام را گشاده گردان و برای من امر و کار مرا در تبلیغ رسالت آسان کن -تا آن جا که گفت- برادرم هارون را در کار من شریک ساز پس نازل فرمود بر آن حضرت آیه ای را که به موسی فرموده بود ما تقاضای تو را پذیرفتیم و به هم دستی و وزارت برادرت هارون بازویت را بسیار قوی می گردانیم و به شما در جهان قدرت و حکومت می دهیم که هرگز به شما دست نیابند). آن گاه عرض کرد:اللهم و انا محمد صفیک و نبیک فاشرح لی صدری و یسرلی امری و اجعل لی وزیراً من اهلی علیاً اشدد به ازری(پروردگارا! من محمد برگزیده و پیامبر تو هستم، پس گشاده گردان سینه مرا و آسان کن برای من امر مرا و قرار بده برای من وزیری از اهل من که آن علی(ع)باشد و به وجود او پشت مرا قوی گردان). ابوذر گوید:به خدا قسم هنوز دعای پیامبر تمام نشده بود جبرییل نازل شد و آیه انما ولیکم الله و رسوله ... را بر آن حضرت قرائت نمود.

بنابراین از این روایت معلوم شد که دعای پیامبر(ص) مستجاب و علی(ع) مانند هارون برای موسی به وزارت رسول اکرم(ص) برگزیده شد.

محمد بن طلحه شافعی در ص19مطالب السئول، حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب منقبة المطهرین، شیخ علی جفری در کنزالبراهین، امام احمد بن حنبل در مسند، سیدشهاب الدین در توضیح الدلایل، جلال الدین سیوطی در درّالمنثور و دیگران از علمای سنی در کتاب های خود این حدیث را نقل نموده اند البته برخی از اسماء بنت عمیس (همسر ابوبکر) و برخی از دیگر صحابه؛ تا می رسد به ابن عباس(حبر امت)رضوان الله علیه که گفت:اخذ رسول الله(ص) بیدی و بید علی بن ابیطالب فصلّی اربع رکعات(رسول خدا(ص) دست من و علی را گرفت پس چهار رکعت نماز گذارد) آن گاه دست به سوی آسمان بلند نموده عرض کرد:اللهم سئلک موسی بن عمران و انا محمد اسئلک ان تشرح لی صدری و تیسّرلی امری و تحلّ عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیراً(پروردگارا! موسی بن عمران از تو درخواست نمود برادرش هارون را برای وزارت و شرکت در امر نبوت و ابلاغ رسالت,من هم که محمد هستم درخواست می نمایم که گشاده گردانی سینه مرا و آسان نمایی امر مرا و باز نمایی گره را از زبان من تا بفهمند حرف مرا و قرار بده برای من وزیری از اهل من و آن علی بن ابیطالب است و محکم کن به او پشت مرا و شریک قرار بده او را در کار من که رسالت و ابلاغ حقایق باشد). ابن عباس گفت صدای منادی راشنیدم که گفت:یا احمد! قد اوتیت ما سئلت(یا احمد! به تو عطا کردیم آن چه درخواست نمودی). آن گاه رسول اکرم(ص) دست علی را گرفت فرمود: دست هارا به سوی آسمان بردار و از خدای خود درخواست بنما که چیزی به تو عطا فرماید. پس علی دست ها را بلند نموده عرض کرد: اللهم اجعل لی عندک عهداً و اجعلنی عندک وداً(پروردگارا! قرار بده برای من نزد خودت عهدی و پدید آور برای من در نزد خودت محبت و مودت را). پس جبرییل نازل گردید و این آیه شریفه(آخر سوره مریم) را آورد: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودّاً (آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند خدای رحمان آن ها را محبوب می گرداند یعنی محبت و مودت آن را در دل های مسلمین افکند).

اصحاب از این قضیه تعجب نمودند رسول اکرم(ص)فرمود:ممّا تعجبون انّ القرآن اربعة ارباع فربع فینا اهل البیت خاصاً و ربع حلال و ربع حرام و ربع فرائض و احکام و الله انزل فی علی(ع)کرائم القرآن(از چه چیز تعجب می کنید قرآن چهار قسمت است یک ربع قرآن مخصوص ما اهل بیت است و یک ربع قرآن حلال و یک ربع حرام و یک ربع فرایض و احکام است به خدا سوگند کرایم قرآن مجید درباره علی نازل گردیده است).

منبع: شب های پیشاور نوشته سیدمحمد شیرازی(سلطان الواعظین)با کمی تلخیص

...